Verslui

Verslo klientams advokatų kontora ,,ADVOCAT ERA“ teikia teisines paslaugas bankroto, pramonės ir intelektinės nuosavybės, farmacijos ir medicinos, darbo, transporto, finansų ir mokesčių, nekilnojamojo turto ir statybos, įmonių, sutarčių ir kitose teisės srityse. Teisines paslaugas sudaro: pirminė konsultacija; dokumentų rengimas (ieškiniai, atsiliepimai, dublikai, triplikai, skundai, prašymai ir kt.); kliento interesų atstovavimas visose valstybinėse ir nevalstybinėse institucijose, visuose Lietuvos Respublikos teismuose bei derybose su trečiaisiais asmenimis.

 • Konsultuojame įmonių bankroto (nemokumo) klausimais;
 • Rengiame teisminio bei neteisminio bankroto proceso dokumentus;
 • Dalyvaujame derybose su kreditoriais, skolininkais, finansų įstaigomis;
 • Konsultuojame juridinio asmens dalyvį baudžiamosios atsakomybės klausimais;
 • Rengiame pareiškimus teismui dėl bankroto bylos iškėlimo;
 • Atstovaujame viso bankroto proceso metu teismuose bei ikiteisminėse įstaigose.
 • Konsultuojame klausimais, susijusiais su autorių ir gretutinėmis teisėmis, prekių ženklais, domenais, pramoniniu dizainu, patentais, biotechnologijomis bei kitais intelektinės nuosavybės objektais;
 • Atstovaujame derybose dėl sandorių, susijusių su intelektine nuosavybe, sudarymo, rengiame tokių sandorių dokumentų projektus ir adaptuojam juos pagal kliento poreikius ir interesus;
 • Padedame registruojant intelektinės nuosavybės objektus, įskaitant prekių ženklus ir patentus. Tarpininkaujam juos registruojant nacionaliniu, bendrijos bei tarptautiniu lygiu;
 • Atstovaujam intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo bylose, neteisminiuose ginčuose, muitinės ir kitose institucijose dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo.
 • Konsultuojame pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo klausimais;
 • Rengiame sveikatos priežiūros įstaigų privalomus vidaus dokumentus;
 • Konsultuojame dėl kontroliuojančių institucijų patikrinimų rezultatų teisėtumo;
 • Konsultuojame farmacijos, vaistų kompensavimo, licencijavimo klausimais;
 • Konsultuojame biomedicininių tyrimų vykdymo, vaistų gamybos, prekybos ir reklamos klausimais;
 • Atstovaujame sveikatos priežiūros įstaigas teisminiuose ginčuose su pacientais ir valstybinėmis institucijomis.
 • Rengiame darbo sutarčių projektus;
 • Konsultuojame dėl darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ar nutraukimo klausimais;
 • Konsultuojame dėl nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimų;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl leidimų dirbti ir gyventi darbuotojams iš trečiųjų šalių;
 • Atstovaujame klientus visuose teisiniuose santykiuose su profesinėmis sąjungomis ir kitais darbuotojų atstovais;
 • Konsultuojame įvairias darbo teisės klausimais, įskaitant klausimus dėl darbo organizavimo, darbuotojų perkėlimo ir kitų ginčų, kylančių iš darbo teisinių santykių;
 • Atstovaujame ikiteisminiame procese ir teisminiame ginče.
 • Rengiame ir peržiūrime krovinių bei keleivių vežimo, ekspedijavimo, logistikos, sandėliavimo ir kitas sutartis. Konsultuojame dėl šių sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ar nutraukimo;
 • Konsultuojame dėl CMR ir TIR konvencijų, AETR susitarimo taikymo;
 • Konsultuojame kitais su vietiniu ar tarptautiniu krovinių bei keleivių pervežimu susijusias klausimais;
 • Atstovaujame teisminiuose ginčuose.
 • Konsultuojame mokesčių, muitų ir jų optimizavimo klausimais;
 • Atstovaujame mokesčių ir muitų ginčuose;
 • Atstovaujame mokestinių patikrinimų metu;
 • Konsultuojame klausimais dėl mokestinių dokumentų atitikties teisės aktų reikalavimams;
 • Atstovaujame mokestiniuose susitarimuose.
 • Konsultuojame ir atstovaujame sudarant nekilnojamojo turto preliminarius, pirkimo-pardavimo, nuomos ir kitus sandorius (hipoteka, servitutų nustatymas, uzufruktas, užstatymo teisė, ilgalaikė nuoma);
 • Atstovaujame registruojant sandorius ir nekilnojamąjį turtą;
 • Atstovaujame įvairių leidimų gavimo procedūrose;
 • Rengiame su statybos procesus susijusias sutartis;
 • Konsultuojame teritorijų planavimo klausimais;
 • Atstovaujame teisiniuose santykiuose su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis, taip pat, teismuose.
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl įmonių įsigijimų ir susijungimų;
 • Rengiame įmonių, filialų, atstovybių steigimo dokumentus;
 • Rengiame įmonių dokumentus (įstatus, nuostatus, pareigybines instrukcijas, vidaus tvarkos taisykles, sprendimus, protokolus);
 • Konsultuojame vadovų ir kitų valdymo organų teisinės atsakomybės klausimais;
 • Rengiame akcininkų sutartis;
 • Konsultuojame dėl vienos valstybės ribas peržengiančių įmonių jungimosi procedūrų ir įmonių grupių reorganizavimo;
 • Konsultuojame dėl vietos įmonių reorganizavimo (prisijungimo, skaidymo, atskyrimo, pertvarkymo);
 • Konsultuojame klausimais susijusiais su akcininkų teisėmis, akcininkų sutartimis;
 • Konsultuojame klausimais susijusiais su valdymo organų teisėmis ir pareigomis, ginčais su valdymo organo nariais;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl įmonių likvidavimo;
 • Atstovaujame derybose ne teismo tvarka, ikiteisminėse institucijose, teismuose.
 • Teisiškai įvertiname jūsų įmonės sutartis;
 • Rengiame sutarčių projektus;
 • Konsultuojame sutarties sudarymo ar vykdymo metu;
 • Peržiūrime naudojamų sutarčių bazę ir sudedame papildomus saugiklius sutarčių vykdymui ir prevencijai užtikrinti;
 • Konsultuojame dėl sutarties sąlygų pakeitimo;
 • Atstovaujame derybose su trečiaisiais asmenimis dėl sutarčių sudarymo bei teismuose.