Fiziniams asmenims

Teisines paslaugos teikiamos baudžiamosios, šeimos, daiktinės, paveldėjimo, prievolių, darbo, fizinių asmenų bankroto, asmens duomenų apsaugos, migracijos, draudimo, administracinės, sutarčių ir kitose teisės srityse. Sudarius teisinių paslaugų sutartį su advokatų kontora ,,ADVOCATERA“ klientas yra konsultuojamas jam rūpimais bei aktualiais teisiniais klausimais, rengiami visi reikalingi procesiniai dokumentai, kurie teikiami teismui, įstaigoms ar tretiesiems asmenims, be to, advokatas atstovauja ar gina kliento interesus neteisminiuose ir teisminiuose ginčuose.

 • Teisiškai įvertiname jūsų turimą sutartį;
 • Rengiame sutarčių projektus;
 • Konsultuojame sutarties sudarymo ar vykdymo metu;
 • Peržiūrime naudojamų sutarčių bazę ir sudedame papildomus saugiklius sutarčių vykdymui ar skolų prevencijai užtikrinti;
 • Konsultuojame dėl sutarties sąlygų pakeitimo;
 • Atstovaujame derybose su trečiaisiais asmenimis dėl sutarčių sudarymo.
 • Atstovaujame santykiuose su valstybės ir savivaldų institucijomis;
 • Atstovaujame administraciniuose teismuose;
 • Rengiame procesinius dokumentus dėl institucijų sprendimo apskundimo ikiteismine tvarka;
 • Rengiame ir atstovautajame derinant dokumentus susijusius su teritorijų planavimu, statybų teisiniais klausimais;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl įvairaus pobūdžio leidimų ir licencijų suteikimo;
 • Atstovaujame asmenis administracinių teisės pažeidimų bylose.
 • Konsultuojame dėl draudimo apsaugos ir išmokų;
 • Atstovaujame klientus kilus ginčams dėl draudimo santykių, t. y. dėl civilinės atsakomybės draudimo sutarčių, vairuotojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo, rangovų civilinės atsakomybės draudimo, sveikatos ir nelaimingų atsitikimų draudimo, turto draudimo;
 • Atstovaujame teisminiuose ginčuose tarp draudėjo ir draudiko dėl draudimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamo vykdymo.
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl Šengeno ir nacionalinių vizų gavimo;
 • Konsultuojame bevizio rėžimo klausimais;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl leidimų laikinai ar nuolatos gyventi Lietuvoje;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl leidimų dirbti Lietuvoje išdavimo, pakeitimo, atnaujinimo;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo ar atkūrimo;
 • Konsultuojame visais organizacijų atitikties Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui klausimais;
 • Rengiame privatumo politika, vidaus darbo dokumentus, susijusius su asmens duomenų apsauga;
 • Atstovaujame teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose duomenų apsaugos srityje.
 • Rengiame procesinius dokumentus fizinių asmenų bankroto procese;
 • Atstovaujame kreditoriaus ar skolininko interesus.
 • Rengiame darbo sutarčių projektus;
 • Konsultuojame dėl darbo sutarčių sudarymo, vykdymo, pakeitimo ar nutraukimo klausimais;
 • Konsultuojame dėl nekonkuravimo ir konfidencialumo susitarimų;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl leidimų dirbti ir gyventi darbuotojams iš trečiųjų šalių;
 • Atstovaujame kliento interesus darbo ginčų komisijoje;
 • Rengiame skundus dėl drausminės nuobaudos paskyrimo, prastovos, pravaikštos;
 • Atstovaujame kliento interesus teisminiuose ginčuose.
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl nuostolių, žalos atlyginimo, sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl skolų priteisimo;
 • Rengiame dokumentus dėl teismo įsakymo išdavimo;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais;
 • Giname kreditoriaus arba skolininko interesus teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl krovinių pervežimo (CMR);
 • Atstovaujame klientus teisminiuose ir neteisminiuose ginčuose.
 • Rengiame prašymus dėl termino palikimui priimti pratęsimo;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl testamento nuginčijimo, paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiais;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo;
 • Atstovaujame klientus teismuose, notarų biuruose.
 • Konsultuojame ir sprendžiame ginčus dėl daikto valdymo, naudojimosi, disponavimo pažeidimų;
 • Teikiame teisines paslaugas nuosavybės, savininko teisių apsaugos ir gynimo, atskirų turtinių teisių į daiktą (valdymo, naudojimosi, disponavimo), turtinių teisių suvaržymo (servitutas, uzufruktas, įkeitimas, hipoteka, areštas ir kt.) ir kitais nuosavybės bei daiktinės teisės klausimais;
 • Sprendžiame ginčus kilusius dėl gyvenamųjų patalpų paskirties keitimo, pastatų statymo, rekonstrukcijos, naudojimosi ribų nustatymo, atidalijimo iš bendro turto;
 • Atstovaujame klientus teisminiuose ir ikiteisminiuose ginčuose.
 • Konsultuojame dėl santuokos sudarymo ir nutraukimo teisinių pasekmių;
 • Konsultuojame ir rengiame dokumentus dėl civilinės būklės aktų registravimo, pakeitimo, ištaisymo;
 • Atstovaujame ginčuose dėl santuokos nutraukimo, turto padalijimo;
 • Atstovaujame ginčuose dėl tėvystės nustatymo ir nuginčijimo;
 • Atstovaujame ginčuose dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo ir išlaikymo įsiskolinimo, bendravimo tvarkos nustatymo;
 • Rengiame ieškinius dėl santuokos pripažinimo negaliojančia;
 • Rengiame vedybų sutartis;
 • Konsultuojame įvaikinimo, globos, rūpybos ir kitais šeimos teisiniais klausimais;
 • Atstovaujame mediacijos proceso metu ir teisminiuose ginčuose.
 • Susipažįstame su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir ją įvertiname;
 • Kliento interesų gynimas, pareiškiant įtarimą bei apklausų metu;
 • Rengiame skundus dėl pareikštų įtarimų fakto, sulaikymo, asmens apžiūrų, kratų;
 • Dalyvaujame svarstant kardomųjų priemonių klausimus;
 • Dalyvaujame akistatose, asmenų parodymuose atpažinti, įvykio vietos apžiūrose;
 • Rengiame skundus dėl kardomosios priemonės skyrimo;
 • Rengiame skundus dėl procesinių prievartos priemonių skyrimo;
 • Rengiame skundus dėl ikiteisminio tyrimo vilkinimo;
 • Rengiame kitus, įvairaus pobūdžio prašymus dėl ikiteisminio tyrimo veiksmų;
 • Rengiame skundus aukštesniems prokurorams;
 • Giname asmenis ikiteisminio tyrimo metu įvairiuose ikiteisminio tyrimo veiksmuose;
 • Atstovaujame nukentėjusiuosius baudžiamajame procese;
 • Rengiame civilinius ieškinius baudžiamojoje byloje;
 • Giname asmenis baudžiamąją bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme;
 • Rengiame apeliacinius skundus;
 • Giname asmenis baudžiamąją bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme;
 • Rengiame kasacinius skundus, dalyvaujame juos svarstant kasacinės instancijos teisme.